Privacy Statement mei 2018

Privacy Statement mei 2018 Maureen van de Lustgraaf

In het kader van mijn dienstverlening Maureen van de Lustgraaf, KvK 09164812, verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. Maureen van de Lustgraaf gebruikt persoonsgegevens en respecteert daarbij je privacy. Lees hieronder hoe dat gebeurt.

Wie is Maureen van de Lustgraaf?

Maureen van de Lustgraaf is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens. Het adres van Maureen van de Lustgraaf is: Vordenseweg 1 C, 7231 PA Warnsveld. Je kunt contact opnemen met Maureen van de Lustgraaf:

 1. Door te bellen met 0909 – 0224 voor direct advies. (€ 0,90 per minuut)
 2. Door een afspraak te maken via 06 22 180 662
 3. Door te mailen naar: info@maureenvandelustgraaf.nl

Waarom gebruikt Maureen van de Lustgraaf je persoonsgegevens?

Dit doet Maureen van de Lustgraaf om:

 • Diensten te verlenen aan jou zoals vermeld staat op de site www.maureenvandelustgraaf.nl
 • Met jou een overeenkomst te sluiten, een factuur te sturen en voor de financiële administratie van Maureen van de Lustgraaf
 • Diensten te verkopen en reclame te sturen
 • Je vragen te beantwoorden
 • Indien je Maureen van de Lustgraaf volgt op Facebook: het gedrag van klanten te analyseren zodat de diensten van Maureen van de Lustgraaf kunnen worden verbeterd en om de content beter af te stemmen op jouw wensen

Welke persoonsgegevens gebruikt Maureen van de Lustgraaf?

De gegevens van jou als klant van Maureen van de Lustgraaf:

 • voor – en achternaam van betrokken personen
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • vaste en/of mobiele telefoonnummer
 • emailadres

Jouw dossier bij Maureen van de Lustgraaf

Maureen van de Lustgraaf noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die zij van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. Maureen van de Lustgraaf is gebonden aan een beroepsgeheim.

 • Je dossier is veilig
 • Je hebt het recht je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier te maken
 • Je persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met bewaartermijn ( 2 jaar nadat behandeling is beëindigd ) van dossiers vernietigd

Gedragscode bij Maureen van de Lustgraaf

Maureen van de Lustgraaf heeft een gedragscode. Daarin staat hoe zij met jou omgaat en hoe zij wil dat er met haar wordt omgegaan. Hierbij kun je denken aan:

 • Bevorderen van een open communicatie, met respect voor elkaar
 • Bevorderen van gewenst, positief en ondersteunend gedrag
 • Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en klantvriendelijk opereren

Alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie beoordeelt Maureen van de Lustgraaf als ongewenst gedrag

Inzage in dossier bij Maureen van de Lustgraaf

 1. Rechten betrokkene

Iedere betrokkene (persoon van wie Maureen van de Lustgraaf gegevens heeft vastgelegd) heeft recht op inzage in en een kopie van alle gegevens die op hem/haar zelf betrekking hebben. En ook op informatie over deze gegevens. Dit geldt niet in de volgende gevallen:

 • Zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad
 • Inzage is in strijd met de dienstverlening aan een cliënt van Maureen van de Lustgraaf

Wanneer een cliënt gaat scheiden, zijn er soms gesprekken geweest met het (toen nog) echtpaar samen. Als één van de partners vraagt om inzage in het dossier of stukken uit het dossier, dan moet de andere (ex-) partner hiervoor toestemming geven.

Correctie en eigen verklaring

De betrokkene heeft er recht op dat feitelijk onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat overbodige gegevens worden afgeschermd of vernietigd. Is hij het niet eens met een mening of een oordeel over hem, dan heeft hij er recht op dat zijn eigen verklaring daarover ook in het bestand wordt opgenomen.

 1. Positie jeugdige cliënt en wettelijke vertegenwoordiger(s)

Als een cliënt 16 jaar of ouder is, dan gelden voor hem zelf de rechten in het privacyreglement. Dat zijn: toestemming geven, informatie en inzage, correctie en klacht. Is de cliënt jonger dan 12 jaar, dan gelden deze rechten voor de wettelijke vertegenwoordiger(s), dat zijn de ouders of de voogd. Als de cliënt 12 tot 16 jaar is, dan gelden de rechten voor hem en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) samen.

Beroep van overmacht

De rechten uit het privacyreglement gelden voor beide ouders apart, als de cliënt jonger is dan 16 jaar en gescheiden ouders heeft. Bijvoorbeeld toestemming voor het uitwisselen van gegevens met derden wordt aan beide ouders gevraagd. Als er sprake is van een (v)echtscheiding waardoor de cliënt niet van beide ouders toestemming kan krijgen, dat kan op grond van Beroep van overmacht toch worden gehandeld.

Bovenstaande vertegenwoordiging geldt voor alle rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven beschreven staan: toestemming geven, informatie- en inzagerecht, correctierecht.

Toestemmen voor het verstrekken van persoonsgegevens

Maureen van de Lustgraaf wil je graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms overleg nodig met andere personen of instanties, zoals bijvoorbeeld de school, intern begeleider, mentor, een huisarts, iemand van Bureau Jeugdzorg, enz. Als zij met derden gaat overleggen, vraagt zij jou daarvoor (schriftelijk) toestemming.

Wanneer Maureen van de Lustgraaf kinderen helpt, vraagt zij toestemming aan de ouders als het kind:

 • Jonger is dan 12 jaar: aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders of voogd)
 • Al wel 12 maar nog geen 16 jaar is: aan de jongere én de wettelijk vertegenwoordiger(s)
 • 16 jaar of ouder is: aan de jongere zelf

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als Maureen van de Lustgraaf vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zal zij stappen ondernemen. Dit gebeurt volgens een vast plan: de Meldcode

Vanaf 1 juli 2013 is er een landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het gaat erom dat situaties zo snel mogelijk worden herkend en dat vervolgens zo snel mogelijk de juiste hulp ingezet kan worden. Hiermee help ik om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

Wat is huiselijk geweld eigenlijk? Daaronder vallen alle vormen van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Ook ermee dreigen door (ex)partners, familieleden, gezinsleden of huisgenoten is huiselijk geweld. Dit geweld hoeft dus niet noodzakelijk in huis te hebben plaatsgevonden.

Wat is kindermishandeling? Dat zijn "alle gewelddadige of bedreigende handelingen van lichamelijke, psychische of seksuele aard ten aanzien van kinderen, gepleegd door hun ouders of anderen, waar deze kinderen afhankelijk van zijn en waar deze kinderen ernstig letsel van lichamelijk- of psychische aard aan overhouden of dreigen over te houden."

Maureen van de Lustgraaf probeert altijd haar vermoeden zo snel mogelijk met betrokkene(n) te bespreken. Als de betrokkene bevestigt dat de vermoedens kloppen, help ik met een plan van aanpak. Hierin wordt beschreven hoe dit geweld of mishandeling kan stoppen en verder voorkomen kan worden. Hierover wordt eventueel advies gevraagd bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of indien noodzakelijk melding gedaan. Dit betekent dat deze instanties zelf een onderzoek kunnen inzetten naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Zij kunnen maatregelen nemen om het geweld te doen stoppen. Zij zullen dan zelf met de betrokkenen contact opnemen.

Ik licht de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij het SHG of AMK. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt, doe ik dit niet.

 

Privacyverklaring voor mijn werk als vertrouwenspersoon

Onderstaande gegevens gelden alleen voor personen die een beroep doen op Maureen van de Lustgraaf als intern/extern Vertrouwenspersoon.

In het kader van mijn dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Maureen van de Lustgraaf, KvK 09164812 Vordenseweg 1 C 7231 PA Warnsveld, tel. 06 22 180 662.

Contactgegevens

Ik verwerk enkel persoonsgegevens die u zelf verstrekt in een gesprek of via email, telefoon of app. Ik verwerk niet meer gegevens dan nodig.

Persoonsgegevens die bijgehouden worden en de reden daarvoor

Maureen van de Lustgraaf verwerkt de volgende door u zelf gegeven informatie in het kader van het onderhouden van contact, het bieden van een goede - en efficiënte dienstverlening, het factureren van gewerkte uren aan de opdrachtgever en het adviseren van de opdrachtgever in het jaarverslag.

Let wel! Ik zorg er voor de terugkoppeling naar opdrachtgever -in de vorm van gewerkte uren en advies - zo te doen, dat deze niet kan afleiden welke medewerker een beroep heeft gedaan op mij als vertrouwenspersoon.

 1. Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer(s)
 2. Type dienstverband
 3. Informatie, soms bijzondere persoonsgegevens, die nodig is voor de door u gevraagde ondersteuning. (Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld effecten van een conflict op uw gezondheid of persoonlijke kenmerken waarmee u gepest of gediscrimineerd wordt.)
 4. Gewerkte uren

De grondslag voor het bijhouden van uw persoonsgegevens

Ik verwerk uw gegevens alleen nadat u mij, na het lezen van deze privacy verklaring, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld 

Maureen van de Lustgraaf gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van ieder persoon; de informatie blijft tussen ons en worden zonder toestemming niet met derden gedeeld. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Er zijn echter een paar situaties waarin ik de geheimhouding mag doorbreken:

 • Informatie over zaken die onder een meldplicht vallen
 • Informatie die mij als vertrouwenspersoon in gewetensnood zou brengen als u mij vraagt hierover te zwijgen
 • Informatie die ik nodig zou hebben om mij te verweren als u besluit een klacht in te dienen over de manier waarop ik mijn rol als vertrouwenspersoon heb vervuld

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals ik - in de redenen voor het bijhouden van uw persoonsgegevens in deze privacyverklaring - heb genoemd. Dit betekent in de praktijk dat ik uw gegevens verwijder nadat de ondersteuning beëindigd wordt en ik het jaarverslag voor de organisatie waar u werkt heb ingediend en deze is goedgekeurd.

Uw gegevens zijn beveiligd

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Maureen van de Lustgraaf een verzoek te doen tot inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand een overzicht van deze gegevens. U kunt mij verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan zo snel mogelijk contact op. Ik zal uw klacht serieus en zo snel mogelijk en uiteraard vertrouwelijk behandelen.