Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Maureen van de Lustgraaf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op afspraken, consulten en behandelingen door Maureen van de Lustgraaf.

Artikel 1 Inleidende bepaling.
Het bedrijf Maureen van de Lustgraaf is gevestigd te Warnsveld en ingeschreven onder nummer 09164812 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Artikel 2 Afspraak.
Consulten dienen altijd op afspraak te worden gemaakt. Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Betaling.
Betaling kan alleen via pin-transactie of contant.

Artikel 4 Wijzigingen tarieven.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op de website en in de praktijk. Tarieven particulieren in de praktijk, op locatie € 54,-, Skype of telefonisch € 44,- per half uur.

Tarieven bedrijven klik hier.

Artikel 5 Annulering.
Indien bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren wordt afgezegd, hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 48 uur wordt de gereserveerde tijd ( minimaal 1 uur) in rekening gebracht. Tenminste 48 uur van te voren is het verzetten van de afspraak mogelijk, per e-mail of door het antwoordapparaat in te spreken.

Artikel 6 Kort overleg.
Kort overleg van max. 5 min., telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er meer tijd nodig is, plannen we een afspraak en geldt het uurtarief.

Artikel 7 Verslag naar derden.
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Hierbij wordt altijd gehandeld conform de privacywet. De gemaakte uren worden bij de opdrachtgever(s) in rekening gebracht.

Artikel 8 Wettelijk regeling kinderen.
Maureen van de Lustgraaf is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen geldt. Richtlijn is hiervoor de privacy wetgeving.

Artikel 9 Overleg met derden.
Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Richtlijn hiervoor is de privacy wetgeving.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.
Maureen van de Lustgraaf is niet aansprakelijk voor materiële schade voor, tijdens en na een consult. Klachten zullen te allen tijde eerst door een arts beoordeeld moeten worden. Het niet bezoeken van een arts is op eigen verantwoording van de cliënt. Maureen van de Lustgraaf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zal zich ook nooit mengen in de diagnose gegeven door een arts.

Algemene workshops- en cursusvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops en trainingen georganiseerd door Maureen van de Lustgraaf

Artikel 1 Inleidende bepaling.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
1. Maureen van de Lustgraaf : Maureen van de Lustgraaf, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 09164812.
2. Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Maureen van de Lustgraaf. Hierdoor verbindt Maureen van de Lustgraaf zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Maureen van de Lustgraaf aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.
3. Participant : De partij met wie Maureen van de Lustgraaf een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Inschrijving en bevestiging
Inschrijving voor de door Maureen van de Lustgraaf te verzorgen workshops en cursussen kan door participant plaatsvinden per post, mail of telefoon.
Maureen van de Lustgraaf bevestigt de inschrijving schriftelijk. Indien de participant het inschrijfformulier volledig ingevuld retourneert, is de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus/workshop tot stand.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod v d praktijk.
2. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt.
3. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 4 Betaling.
Na inschrijving van een workshop of cursus zoals vermeld onder artikel 2 en artikel 3 zendt Maureen van de Lustgraaf een factuur.
Vervolgens dient de participant binnen 1 week 25% van het totaalbedrag aan te betalen.
De rest van de betaling geschiedt minimaal één (1) week voor aanvang van de workshop/cursus.
Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen.

Artikel 5 Wijzigingen door Maureen van de Lustgraaf.
Maureen van de Lustgraaf heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop/cursus.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Maureen van de Lustgraaf zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Maureen van de Lustgraaf aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Maureen van de Lustgraaf kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Maureen van de Lustgraaf.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.
Maureen van de Lustgraaf is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.
Indien Maureen van de Lustgraaf op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal dit beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Maureen van de Lustgraaf.
Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Maureen van de Lustgraaf zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Maureen van de Lustgraaf aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één (1) maal de workshop/cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Maureen van de Lustgraaf van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering en in de plaat stelling.
Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de workshop/cursus en dient per mail te geschieden.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Na deze periode brengt Maureen van de Lustgraaf 100% van het cursusbedrag in rekening.
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Maureen van de Lustgraaf voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Artikel 8 Prijzen van workshops en cursussen.
Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
In de prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.